PsikolojikTestler

Psikolojik Test Uygulamaları

Psikolojik Testler

Psikolojik testler bireyin psikolojik durumunu, zekasını ve davranışlarını ölçmek için
kullanılan materyallerdir. Bu materyaller uzmanlar tarafından uzun süreler ve çok sayıda
denekle uzun çalışmalar sonucu oluşturulmuş testlerdir. Her test sadece amacına uygun
şekilde kullanılır.

Psikolojik testler amacına uygun uygulandığında uzman ve uygulanan kişi için çok önemlidir.
Çünkü, psikolojik testler, psikoloğa şüphelendiği yada araştırması gerektiği konu yada
sorunla ilgili sayısal ve daha net bilgiler vermektedir. Bu bilgiler sayesinde duruma ya da
soruna daha çözümcü ve daha uygun yaklaşımlarda bulunulmaktadır. Fakat burada dikkat
edilmesi gereken durum psikolojik testler sadece uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Bender Gestalt Testi (5-11 Yaş Görsel motor Algılama Testi)

Görsel motor Algılama

Burdon Dikkat Testi ( 8-20 Yaş Dikkat Testi)

Burdon Dikkat Testi

Benton Görsel Bellek Testi (8+ Yaş Görsel Dikkat Testi)

Benton Görsel Bellek Testi

Peabody Resim Kelime Testi (2-18 Yaş Dil Gelişim Testi)

Peabody Resim Kelime Testi

Gesell Testi ( 1-7 Yaş Görsel Algı Gelişimi Testi)

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Denver Testi (0-6 Yaş Gelişim Testi)

DENWER II GELİŞİM TARAMA TESTİ

Çocuklarda gelişim dönemleri, gelişim dönemlerinin değerlendirilmesi ve takip
edilmesi ve gelişim geriliklerinin takibi çok önemlidir. Denver II Gelişim Tarama Testi, 0-6
yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir.bu test bir çok alanda çocuklardaki
gelişimi değerlendirmektedir İnce motor beceriler , kaba motor beceriler , dil
becerileri ve sosyal beceri-öz bakım becerileri gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak
gelişip gelişmediğini değerlendiren önemli bir testtir.

Ancak Denver II Gelişim Tarama Testi gibi birçok çocuk üzerinde denenerek
hazırlanmış, standardizasyonu yapılmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanmış
testler, çocuğun gerçek performansına en yakın sonuçları vermesi bakımından da tercih
sebebi olmaktadır. Bu nedenle bu test özelliklede küçük yaştaki çocukların gelişimlerinin
değerlendirilmesi için en geçerli testlerden biridir.

Bu test sonucunda çocuktaki gelişim alanındaki sıkıntı ve gelişimindeki geri kalma durumları
belirlenerek çocuk ile ilgili çalışma yapacak uzmanın daha iyi yönlenmesini ve daha net bilgi
almayı sağlamaktadır. Bu nedenle de bu testin önemi artmaktadır.

Diğer psikolojik testler gibi bu testinde uzman tarafından uygulanması gerekmektedir. Aksi
halde doğru sonuç vermemesi muteberdir.

Denver II Gelişim Tarama Testi’nin uygulanabileceği durumlar uzman tarafından
belirtilmekte ve değerlendirilmektedir..

Wisc-r Testi (6-16 Yaş Zeka Testi)

WISC-R ZEKA TESTi

Çocuklarda zeka ile ilgili durumlardan şüphelenilmesi durumunda psikolog tarafından
uygulanan ve uygulanması uzmanlık gerektiren bir testtir.

Ortalama olarak 1-1.5 saat süren uygulama süresi bazı çocuklarda 2 saate
kadar uzayabilmektedir. Testin süresi uygulanan çocuğun performansına göre
değişim göstermektedir.

WISC-R çocuklar için zeka ölçeği, 6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere
uygulananve zeka yaşını otaya koyan bir zeka testidir. Her biri genel zeka bölümünü
oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten
oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye
ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır. Sözel bölümü oluşturan alt testler
Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir.
Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Küplerle Desen, Parça
Birleştirme, Resim Düzenleme, Şifre ve Labirentler’den oluşmaktadır..

WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi
sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da
birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Bu sayede davranış problemleri ve ileride
oluşabilecek kişilik bozukluklarının tanısını koyabilmede yardımcı olmaktadır.
Çocuğun teste yorumu test sırasındaki sıkılma durumu, test sırasında bahsettiği
konulardan çocuk ile ilgili genel bilgi edinebilmek de mümkündür.

Sözel bölümü oluşturan alt testler sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel
etkinlikler de çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişim
düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise çocuğun algısal
organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye
yardımcı olur.

WISC-R Zeka Testi’nin alt testleri arasındaki ilişkilere bakılarak çocuğun
mekansal ve kavramsal yetenekleri, bilgi kazanma ve kullanabilme yetenekleri ve
genel bilgisini sıralama yetenekleri gibi yetenekleri de değerlendirilebilmektedir. Bu
gibi yeteneklerde çocuğun ne durumda olduğunu görmek onun eğitim planını
oluşturmada eğitimcilere de yardımcı olmaktadır.

WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya
başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır. Aç
olmamak, yorgun olmamak, uykusunu almış olmak, hasta olmamak, ilaç
kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında
olmamak…vb. gibi testin standardizasyonunu etkileyecek tüm bu koşulların

stabilizasyonunun sağlanmış olması gerekir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit
algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir.
Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde testör tarafından yapılır.

WISC-R zeka testi uygulanarak çocuğun sözel anlama-kavrama, algısal
organizasyon ve dikkatinin dağılabilirliği gibi alanlardaki durumuna da bakılmaktadır.
Bu gibi alanlardan herhangi birinde sorun varsa (bazen birkaçında veya hepsinde de
olabilmektedir) bu durum tespit edilip gerekli müdahale yapılmaktadır.

Metropolitan Testi ( 4-6 Yaş Okul Olgunluğu Testi)

Metropolitan

Frostig Testi ( 4-8 Yaş Gelişimsel Görsel Algı Testi)

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Frostig genel anlamıyla çocuklarda görsel algılama ve görsel hafıza
becerilerinin düzeyini ölçmeye yardımcı olmaya yarayan bir testtir. Görsel
algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili
olarak yorumlama becerisidir. Bir görsel uyaranın yorumu göz ile değil beyinde
olmaktadır. Görsel algılama hemen her davranışımızda bulunagelmektedir. Görsel
algılamadaki yetenekleriyle çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve
okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğren mektedirler.

Test çocuklardaki görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve
derecesini saptamak amacı ile de kullanılabilir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara
bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Frostig bir kalem kağıt testi olup, görsel algıyı 5
algısal beceriüzerinden değerlendirir.

1.El-göz koordinasyonu
2.Şekil-zemin ayırımı
3.Şekil sabitliği (Değişmezliği)
4.Mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon)
5.Mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri)

Cattell Testi ( 4+ Yaş Zeka Testi)

Cattell Zeka Testi

Porteus Labirentleri Testi ( 4-14 Yaş Zeka Testi)

Porteus Labirentleri Testi

AGTE Testi (0-6 Yaş Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri